Stadgar

Tillbaka

§ 1 Föreningens firma

Föreningens namn är Citizens of Sweden. Föreningen är officiell gren av Manchester City Supporters Club.

§ 2 Föreningens ändamål

Citizens of Sweden är en ideell förening som vilar på demokratisk grund och har som huvuduppgift att främja en god supporterkultur i Sverige kring Manchester City FC, nedan kallat MCFC.

Föreningen har till ändamål att vara en naturlig samlingspunkt för svenska supportrar till MCFC. Föreningen skall främja intresset kring klubben i Sverige och vara ett stöd till supportrar som på olika sätt vill diskutera, resa till eller på annat sätt ha kontakt med MCFC.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att bland annat tillhandahålla en informationsportal på Internet, vilken beskriver händelser i och kring MCFC och där både medlemmar och andra kan diskutera företeelser kring MCFC.

Föreningen skall även verka för att arrangera gemensamma resor till matcher med MCFC.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län - Sverige.

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning, förbinder sig att följa föreningens stadgar samt betalat erforderlig medlemsavgift.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet och senast det datum som styrelsen beslutar.

§ 6 Medlemsregister

Föreningen upprätthåller ett medlemsregister över medlemmarna. Informationen i registret får ej lämnas ut till tredje part.

§ 7 Organ

Föreningens beslutande organ är:

 1. Ordinarie årsmöte
 2. Extrainsatt årsmöte
 3. Styrelsen

§ 8 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, samt 3 ledamöter jämte 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Suppleant blir kallad och har närvarorätt vid styrelsemöten, dock utan rösträtt.

Vid förfall av ordinarie styrelsemedlem inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 2 styrelseledamöter begär detta. Styrelsen är beslutför då minst 3 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Förutom att vid mötets tillfälle samlas i en gemensam lokal så är telefonmöte via gruppsamtal samt direktkontakt via Internet också godkända former för att hålla ett styrelsmöte.

Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet samt föreningens ordförande, vice ordförande eller föreningens kassör var för sig.

§ 10 Styrelsens mandatperiod

Mandatperioden sträcker sig från ett årsmöte till följande årsmöte. Styrelsen som väljs på årsmötet tillträder direkt efter valet. Samtliga medlemmar över 18 år i föreningen är valbara.

§ 11 Räkenskaper

Räkenskaper och verksamhetsår är 1 maj – 30 april. Styrelsens redovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 5 maj. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte heller ansvarar för föreningens skulder.

§ 12 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den 20 april avge sin revisionsberättelse. Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 13 Valberedning

Vid det årliga årsmötet skall två personer som ingår i en valberedning. Valberedningens främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda inför kommande verksamhetsår. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen samt revisorer och personer till valberedningen.

§ 14 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 31 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte sker via föreningens hemsida och skall vara tillgänglig för samtliga medlemmar senast 21 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Val av poster
  a. Val av styrelseledamöter på valbara poster
  b. Val av en styrelsesuppleant för kommande verksamhetsår
  c. Val av ordförande i föreningen för kommande verksamhetsår
 11. Val av en revisor samt en revisorsuppleant för kommande verksamhetsår.
 12. Val av en valberedning för kommande verksamhetsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 14. Övriga frågor.

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 15 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisor finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 16 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig. Rösträtt kan utövas genom ombud med giltig fullmakt.

§ 17 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 18 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 80 procent av antalet avgivna röster, eller med enkel majoritet i två efter av varandra följande årsmöten. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 19 Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Information i medlemsregistret skall raderas vid begäran av utträdande medlem.

Om medlem inte har betalt medlemsavgift senast en månad efter att den förfallit till betalning, betraktas det också som att medlemmen har utträtt ur föreningen, även om någon skriftlig anmälan inte har inlämnats.

§ 20 Uteslutning och avstängning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts, dock kan en medlem som allvarligt skadar föreningen tillfälligt stängas av från föreningen av en enig styrelse.

Beslut om uteslutning får inte fattas efter att medlemmen fått tillfälle att yttra sig på näst kommande årsmöte där beslut tas kring upphävning av avstängning eller uteslutning av medlemmen.

§ 21 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte där inte fler än 5 medlemmar motsäger sig upplösningen. Om föreningen upplöses ska föreningens eventuella tillgångar överlämnas till Manchester City Supporters Club i England.